عشق ومحبت..

عشق و محبت دیگر خریداری ندارد. زندگی شده قصه ی همان مرد یخ

 

 فروشی که وقتی از او پرسیدند:فروختی؟ گفت:"نخریدند،تمام شد.."

/ 3 نظر / 30 بازدید
roya

[خوشمزه]

زهرا

دارم از تــو حــرف می زنــم... امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد... ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو... به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد... شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش…

mikaeil

ما که قراره *پروانه* شیم . . . بذار دنیا تا دلش میخواد *پیله* کنه! [لبخند]